ഇംഗ്ലീഷ്


While The dolphins play with balls

സ്മിത ഗിരിഷ്

It is a yellow reddish autumn eve

the sky it seems in bluish shade

the wind it blows so chilly cold

I am held up in a continent,

far off from the native land

in a mind goes blank and dull

seated near a wavy pool

with audience watching

Dolphins play

 

I tried to sweeten my own feels

music dip the spot in  tunes

There begin the show of grace,

four of them are in a row

diving fast to deeper depths

leaping up to greater heights

spilling silver water buds

return to the trainer's calls

Playing with funny balls

blowing bubble rings on

  water beds...!

 

Oh!my soul too jump up with

cheerful dance,

from stranger pangs,

It twist and turn,sing and dance

leap and dive with playful

Dolphins.  

 

slowly there low music tones

People moving out of show

I could not make out 

When them vanish

The jolly dolphins

the natural dancers...

I sat there for a long time,lone

clap my hands in festive mood...!!

Comments

സംവാദത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം

പേര് *

ഇ-മെയില്‍ വിലാസം*

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ഇവിടെ മംഗ്ളീഷില്‍ എഴുതാം ...Ctrl+G അമര്‍ത്തി ഭാഷ മാറ്റാം ...

Verification Code