ഇംഗ്ലീഷ്


A LETTER TO MY FRIEND

Varshini Vinodhini
It is so different from the world Iam living.....
in tired of dreams and memories.....
I decided to write to my friend ;
Dear Ann,
your letter has come to my hand.
First before I say what must be said
let me tell you that.....
you are still in my thoughts.
if you never recieved a letter from me before and again.....
know that , in my heart I write for you every day.
yaa....every thing goes well.....
The night hours in my small home is sweet.
I try not to look at the ക്ലോക്ക്,
as it is useless to watch and wait for the sleep.
I have learned to go late to bed
but, I rise early now a days.
I have made this schedule,
engaging myself for next semester.
My helper is a clever young girl
so bold and quiet with many ideas.
I missed the spring last year ,
and the rain poured so heavily.
the dusty storm,that occured was ബിറ്റർ,
the most severe I have ever known.
The gold fish is dying in the pool ....
although I have tried to keep the water fresh.
Oh, no hard feelings .....
If I cant make it.....just try.....wait  and see.
The maid went her home last month
Iam finding difficulty in finding another.
All I do is run and drip in to dreams
wishing every fall is the last one to remember.
I face a long lonely Summer.....!
yours ...
lee.

Comments

സംവാദത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം

പേര് *

ഇ-മെയില്‍ വിലാസം*

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ഇവിടെ മംഗ്ളീഷില്‍ എഴുതാം ...Ctrl+G അമര്‍ത്തി ഭാഷ മാറ്റാം ...

Verification Code