കഥ


മരുഭൂമിയുടെ അതിരുകള്‍

സൈനുദ്ദീന്‍ ഖുറൈഷി
ഫുജൈറ- 

അറബ് സംസ്കാരത്തിന്റെ കീയതകളക‍ അണിഞ്ഞ് ീലകാളത്തിന്റെ ളയിീ
ീലകാളികളിലലക്ക് പകര്ന്ന് യളകുന രകപകിളിനയയകാ ഫ ഫുജൈറക്ക് ്ന്
പലലപാഴും ലളാനികിട്ടുണ്ട്. ചുറ്ും ഉകര്ന്ന് യിളക്കുന നിരിയിരകളുന്റയ
ലചലളാഹരീാക കാഴ്ചക‍ ീരുഭൂീികുന്റയ ഊഷരളകിലും ീയസ്സിന്റയ
ഉര്ന്മരീാക്കാറുണ്ട്. പുലരിലകാന്റയാപം കലപില കൂട്ടുന കാക്കക‍ ീലകാളികുന്റയ
ീയസ്സിലലക്ക് വിളിച് വരുത്തുനത് ഒരു ൈന്മത്തിന്റെ ളന്റന വിരുനുകാന്റരകാ ഫ.
ഹരിളാഭീാക ഒരു യായും അവിയുന്റത്ത ീണ്ണിന്റെ ീണീുള ഓ ്ര്ന്്കന്റളകുീാ ഫ.

ഇന്റളാന്റക്കകാന്റണങ്കിലും പലരളാമാക്കളുന്റയ പകരം ന്റവക്കായരുളാത്ത
യിശ്ശബ്ദലയാവുക‍ ലപാന്റലകാ ഫ ബന്ധങ്ങ‍ രകപവാസിക‍ക്ക്. ഏകാന്തീാകുന
ീാരകളകളിള കണ്മുനിള ൈതവിക്കുന രകപികന്റപട്ടവരുന്റയ ചിരകളങ്ങ‍ ഒരു ഞരക്കലീാ
ീുരളലലാ ചുീലകാ അലനാചരീാക്കുനു. ൈലയിരപിന്റല രകപളിഛാകക‍ ഒരു
കുഞ്ഞുകലലിയാള ഭഗ്നചതന്തുകളാകി രൂപാന്തരന്റപയുനത് ലപാന്റല സ്ീിളിപഥത്തിന്റല
ചിരകളങ്ങന്റളലലാം അണുീാരകള ന്റകാണ്ട് യായാപഥങ്ങളിലലക്ക് പുയഃരകപകാണീാരംഭിക്കുനു.
രകപശാന്തളകുന്റയ അപൂര്ന്മളലത്തിലലക്ക് ശിിലകാന്റയ പുയരാലല യം ന്റചപ്പന്റപയാ .

ഡ്യൂട്ടികുന്റയ ഭാനീാകിട്ടാ ഫ ഫുജൈറകിള വനത്.
 
ഭാരയാസലഹാദരയാക അ സാറിന്റയ വിളിചലപാ‍ അവിന്റയ കകറാന്റള ലപാകരുന്റളന് 
യിര്ന്ബന്ധിചു. കുയുംബസലീളം കഴിഞ്ഞ ്ട്ട് വര്ന്ഷങ്ങളാകി അ സാര്ന്
ഫുജൈറകിള കഴികുനു. പഴക്കീുന്റണ്ടങ്കിലും ീളിളന്റകട്ടും ീുറ്വുന്റീാന്റക്കകുള ഓ
ഭംനികുന്റള ഓാരു വിലല. ീളിളന്റകട്ടിയകത്ത് വാഴകും ീറ്ും യട്ട് പിയിപിചിട്ടുണ്ട്.

യലല യാളിലകരം വറുത്തരച ീട്ടണ്‍ കറികും പത്തിരികും കഴിക്കുന്റപാ‍
ന്റകാളലരകരാളിന്റെ ഭതകരാരകകീണം ീയഃപ്ര്ന്മം വിസ്ീരിചു. സവകുയുംബം യാട്ടിള
സ്ഥിരീാക്കികളിന് ലശഷം വളന്റര അപൂര്ന്മീാ ഫ വളകിട്ട ജകക‍ ന്റകാണ്ടുണ്ടാക്കിക
സവാദുള ഓ ഭക്ഷണം. ഭക്ഷണസീകത്തും അളിന് ലശഷവും ഒലട്ടന്ററ വിലശഷങ്ങ‍ പങ്ക്
ന്റവച് സീകം ലപാകളറിഞ്ഞിലല.

അ സാറിന്റെ ീക്കന്റളലലാം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുനു.
 
രകപളിപത്തികിലലാത്ത വിഷകങ്ങ‍ അ സാറിന്റെ ഭാരയ യദതറലകകും ഉറങ്ങാ 
ലരകപരിപിക്കുനത് കണ്ടലപാ‍ ളത്കാലം സംസാരം യിര്ന്ത്തി ്ഴുലനറ്ു. ന്റളലല്
ൈാളയളലകാന്റയ യദതറകും പിയന്റഞ്ഞഴുലനറ്ു. രാരകളികിള കാരകള ലവന്റണ്ടനും ഇനന്റത്ത
രാരകളി അവിന്റയ ളങ്ങാന്റീനും ഇരുവരും യിര്ന്ബന്ധിചു. അവയവന്റെ
ളാവളത്തിന്റലത്തി സവളരകന്തീാകി ഒളുങ്ങിക്കൂയായുള ഓ ഇഷ്ടം ആ യിര്ന്ബന്ധന്റത്ത
സ്ലയഹപൂര്ന്മം അവനണിക്കാ ലരകപരിപിചു.
 
ലറാഡ്ിള ന്റപാളുന്റവ ളിരക്ക് കുറവാ ഫ. 

്ങ്കിലും യിലക്കാത്ത രകപവാഹം ലപാന്റല ലറാഡ്ുക‍ സദാ ഒഴുകിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുനു.
ഒരിക്കലുന്റീായുങ്ങാത്ത ്ട്ടങ്ങ‍…! ഒരു രകപവാസികുന്റയ ൈതവിളം ലപാന്റല. ...!!

ഒരു വശത്ത്, യിലാവ് പുളചു കിയക്കുന ീണള കാട്. കന്റണ്ണത്തും ദൂരത്ത്
ആരകനഹങ്ങളുന്റയ അളിര് ലപാന്റല ഇരുട്ടിന്റെ ലയര്ന്ത്ത വര. അളിര്ന് ലര കിലലക്ക്
്ത്തിന്റകന് ലളാനുലപാ‍ ദൂരം പിന്റനകും കൂയുനു- ആരകനഹങ്ങ‍ ലപാന്റല.

ീറുവശം കറുത്തിരുണ്ട ീലയിരകളാ ഫ. ീലീയക്കുകളിള രകപണകവിവശരാം
കാീുകന്റര ലപാന്റല ന്റവള ഓിലീനങ്ങലളാട് ശിംനരിച് യിളക്കുന ഒറ്ന്റപട്ട വിക്ഷങ്ങ‍.

രകരതറ്് ജലറ്ിന്റെ അഭാവത്തിള ഈ ീലകിയുക്കുകളിലൂന്റയ ഒറ്ക്കുള ഓ കാരകള
ചിന്തക‍ക്ക് അളതളീാകിരുനു. ീരുഭൂീികുന്റയ വിൈയളകിലും പര്ന്മളങ്ങളുന്റയ
ഇരുണ്ട നുഹകളിലും അധിവസിക്കുന ൈിനുക‍ ളങ്ങളിലലക്ക് വലിചയുപിച
്രകളന്റകരകള ീയുഷയൈതവിളങ്ങളുന്റയ പഴകളും പുളികളുീാക കഥക‍ ലകട്ടിരിക്കുനു.

്യിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുന വണ്ടിക്ക് ജക കാണിച് യിര്ന്ത്തുന ആകര്ന്ഷകളവീുള ഓ
കുവളിലകാ കുവാന്റവാ.! ഏന്റളാ അദിശയലരകപരണകാള വണ്ടി യിര്ന്ത്തി ലിററ്്
ന്റകായുത്ത് പരസ്പരം സംസാരിച് ന്റകാണ്ടിരിന്റക്ക കാളകുന്റയന്റകാ ലപാത്തിന്റെ ന്റകാ
ഒട്ടകത്തിലെ ന്റകാ വയയളകിലലക്ക് രൂപാന്തരന്റപയുനത് കണ്ട് ീരണത്തിലലക്ക്
വണ്ടിലകായിചു ലപാക ്രകളന്റകരകള ീയുഷയരുന്റയ കഥക‍…!

അറികാന്റള ീയസ്സിള പയര്ന്ന് കകറിക ഭകം ഇലലാളാക്കാ ലറഡ്ിന്റകാ ്ണ്‍
ന്റചയ്ളു.
 
“യിഴലായ്.. ഒഴുകിവരും…ഞാ 

കാീങ്ങ‍ ലളാറും….ന്റകാളി ളതരുലവാളം…

ഈ യതലരാവിള…..“

ഏഷയാന്റയറ്ിന്റെ അഹീളികാ ഫ. പണ്ടാരീയങ്ങാ . ഈ യട്ടപാളിരായ്ക്ക്
ഇങ്ങയന്റത്ത പാട്ടാലണാ ലേ ന്റചലപ്പണ്ടത്. ചായള സ്കാ ന്റചയ്ത് ുര്ന്ആ
പാരാകണം ഉചത്തിള ന്റവചു.

വിരകശീീിലലാത്ത ്ട്ടവും പുറന്റത്ത അളയുഷ്ണവും വലലാന്റള ളളര്ന്ത്തികിട്ടുണ്ട്.
അ സാര്ന് പറഞ്ഞളയുസരിച് ഇന് അവിന്റയ ളങ്ങാീാകിരുനു.

ന്റപലരകയാ‍ പപിള യിന് വണ്ടികിള ഇന്ധയം യിറച് ലഷാപിള യിന് ഒരു ചാകകും
വാങ്ങി പുറത്ത് വരുലപാ‍ ഒരാ‍ ീുനിള. കന്തൂറകാ ഫ ലവഷം. ന്റവളുത്ത ളുണി
ന്റകാണ്ട് ളല ീറചിട്ടുണ്ട്. ലയരിക ളായി അകാളുന്റയ ീു ത്തിന് യലല
ഭംനികുണ്ടാക്കുനു ്ന് ീാരകളീലല. അന്റളാരു ഐശവരയീാകി രകപകയീാവുനുീുണ്ട്.

“അസ്സലാീു അജലകും“ അകാ‍ ീു ാീു ം യിന് സലാം ന്റചാലലി.

ന്റളലല് സലങ്കാചലത്താന്റയ സലാം ീയക്കി. “ വ അജലക്കും സലാം..”

അകാന്റള ീറികയന് ീുലനാട്ട് യയന ്യിക്ക് പിനിള യിന് അകാ‍ വതണ്ടും
പറഞ്ഞു.
 
“ഒരു ഉപകാരം ന്റചപ്പാലീാ…?” 

ആഹാ… ീലകാളികാകിരുലനാ….? ്ന്താ ലവണ്ടത്…? “

ചാക രകശദ്ധലകാന്റയ ഊളിക്കുയിക്കുനളിയിയകിള ലചാദിചു.

“യിങ്ങള്..... അബുദാബിക്കാലണാ….?“

“അന്റള.“

“ബുദ്ധിീുട്ടാവിന്റലലങ്കിള ്ന്റനകും കൂട്ടാന്റീാ….?”

സളയത്തിള വളന്റര അയുത്ത് അറികുനവന്റരകലലാന്റള അപരിചിളന്റര ആന്റരകും
വണ്ടികിള ന്റകാണ്ട് ലപാകുന പളിവ് പന്റണ്ട ഇലല. ഈ യാട്ടിന്റല യികീങ്ങ‍
പഠിപിച പാഠീാണത്. പന്റക്ഷ, ഇകാളുന്റയ ലചാദയത്തിയു ീുനിള പറ്ിലല ്ന്
പറകാ കഴിഞ്ഞിലല.

ീു സതറ്ിന്റല ഫകലുകളും കയലാസുകളും ീാറ്ാ ളുയങ്ങന്റവ അകാ‍ പറഞ്ഞു.

“ലവണ്ട. അളവിന്റയ ഇരുലനാന്റട്ട. ഞാ പുറകിള ഇരുന്റനാളാം.“

“്ലന്ത ഈ അസീകത്ത് അബുദാബികിലലക്ക്…?”

ളന്റെ ലചാദയത്തിന് ലയന്റര അകാന്റളാന് ചിരിചു. പിന്റന പറഞ്ഞു.
 
“ഞാ ഇവിന്റയ അയുന്റത്താരു പള ഓതന്റല ത്തതബാ…. ഇശാ യിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് 
ദികറും സവലാത്തും ഉണ്ടാകിരുനു. അളാ ജവകതത്.”

അബുദാബികിള ്ന്തിന് ലപാകുനു ്ന ലചാദയം അയാവശയീാന്റണന് ലളാനി.
്റ ്ം ലറഡ്ിലകാവിന്റല ുറാ പാരാകണത്തിലലക്കാകി പിനന്റത്ത രകശദ്ധ.

“കുലറ കാലീാന്റകാ കു.്.ഇ കിള….?“

അകാളുന്റയ ലചാദയം ന്റീൌയത്തിന് വിരാീീിട്ടു. ്ന്ത് ലചാദിക്കണം ്ങ്ങന്റയ

ളുയങ്ങണം ്ന ഒരു വിചാരത്തിലാകിരുനു ളായുന്റീലനാര്ന്ത്ത് ന്റവറുന്റള ചിരിചു.

“അന്റള. കുലറ കാലീാകി. ഒരു ഇരുപത്തികാറ് വര്ന്ഷം....”

“ആകുസ്സിന്റെ പകുളികിലലന്ററ ഭാനം… അലലല….?“ അകാ‍ ചിരിച് ന്റകാണ്ട് പറഞ്ഞു.

റികര്ന്-വയു ീിറ,റിലൂന്റയ അകാളുന്റയ ീു ം വയിീാകി കാണാീാകിരുനു. ്ന്റന്താരു
ലളൈസ്സാ ഫ ഈ ീയുഷയന് ്ന് അഭുളന്റപയാന്റളകുീിരുനിലല.

“ളാങ്കളുന്റയ ലപന്റരന്താന്റണന് പറഞ്ഞിലല. “

അളിയും അകാ‍ ഒന് പുഞ്ചിരിക്കുകകാ ഫ ന്റചയ്ളത്. പിന്റന പളിന്റക പറഞ്ഞു.

“ ലപരിലലലലലലാ ന്റപരുീാറ്ത്തിലലലല ീളിപുണ്ടാലകണ്ടത്…?”

“ഊം….അളും ശരികാ….”
 
ളാത്പരയീിന്റലലങ്കിള യിങ്ങള് ലപര് പറകണ്ടപാ…. ്ന് ീയസ്സിലും പറഞ്ഞു. 

“ീരുഭൂീിക‍ക്ക് അയുലകാൈയീാക ചില സസയങ്ങളും വിക്ഷങ്ങളുീുണ്ട്. അവ
ീാരകളന്റീ പരസഹാകീിലലാന്റള ഈ ഋളുലഭദങ്ങന്റള അളിൈതവിക്കാറുള ഓ്. അത് ലപാന്റല
ൈതവികളും………“

അകാ‍ ഒരു ളാളവികന്റയ ലപാന്റല സംസാരിചു ളുയങ്ങുനു. അത് ഈ ന്റീായ്
ലാക്കന്മാരുന്റയ സ്ഥിരം പരിപായികുീാ ഫ. ആന്റര കണ്ടാലും വകള് പറകാ ളുയങ്ങും.
ഒയുവിള ന്റചന് യിളക്കുക ഒരു പിരിവിലും.

്നാള ീയുഷയരും വളര്ന്ത്തു ീിനങ്ങളും പരസ്പരം ന്റകാണ്ടും ന്റകായുത്തും
ൈതവിക്കുന ഒരു വയവസ്ഥിളികുീാ ഫ. ഈ രണ്ട് നണത്തിലും ഉ‍ന്റപയുത്താവുന ഒരു
ജൈവവിഭാനീുണ്ട്. അറികാലീാ….?”

ലചാദയം ളന്റന ഒന് അപരപിചു. അലളളാണപാ…അങ്ങന്റയന്റകാരു വിഭാനം..!!

അകാ‍ ചിരിചു. ളലകിന്റല ളട്ടം ഒന് കൂയി വിത്തികിള വലിചിട്ടു.

“ അളാ ഫ രകപവാസികളാക ീയുഷയര്ന്. അവര്ന് ഒലര സീകം ീയുഷയരും വളര്ന്ത്ത്
ീിനങ്ങളുീാ ഫ.“

ഇലപാ‍ ശരിക്കും ലബാധയന്റപയുനുണ്ട് ഇകാന്റളാരു പിരിവ് ന്റീൌലവികലല ്ന്.
സാകൂളം അകാളുന്റയ അയുത്ത കന്റണ്ടത്തലിയാകി കാത്തു.
 
യാട്ടിള സപാദയന്റീാന്റക്കകുലണ്ടാ….? ഇരകളകും കാലീാകളലലല ഇവിന്റയ..?” 

ലഹാ….സകല ീൂഡ്ും കളഞ്ഞലലലാ…..!

ഈ ലചാദയം പലരും പലരൂപത്തിള അയാകാസം ലചാദിക്കുന ലചാദയീാ ഫ.
ലാവലകക്കാ‍ ചൂയാണിളിന്. കയനുലപാകുന വഴികന്റളലലാം കരിക്കുന ളതകുണ്ടളിള.
ലചാദിക്കുനവര്ന്ക്ക് വളന്റര ്ളുപം. ഒരു ൈന്മത്തിന്റെ ബാല സ് ഷതറ്് ആ ഫ
ലചാദിക്കുനത്.

അളും ്ഴുളി ന്റവയ്ക്കാ സീകം കിട്ടാന്റളകും ്ഴുളാ അറികാന്റളകും യഷ്ടന്റപട്ട്
ലപാക കുന്ററ കണക്കുകളുന്റയ ആന്റകത്തുക. സവകം ്ര്ന്്ിന്റചയുക്കാ ലപാലും
രകളാണികിലലാത്ത അവശളകുന്റയ കൂയിലലക്ക് അളതവചളുരളലകാന്റയ കുത്തികിറക്കുന
ഒരു വാ‍.

“ സപാദയം….!! ഈ യതണ്ട കാലകളവിള യന്റലലാരു കാലകളവ് ഭാരയലകായും
ീക്കലളായുന്റീാത്ത് ഇവിന്റയ കഴിഞ്ഞു. അളാ ഫ വലിക സപാദയം. പിന്റന ഉള ഓളിള
ീിചം ന്റവച് കഷ്ടന്റപട്ട് ഒരു വതയുണ്ടാക്കി…..”

ഇനന്റത്ത കാലത്ത് ഇരകളകും ീളിലകാ ൈതവിക്കാ …?“ അകാ‍ വാ‍ീുയ
പിന്റനകും ളാഴ്ത്തുകകാ ഫ.

“ലപാര. ്ന് കരുളി ൈതവിളം ലഹാീിച് സപാദിചിട്ട് ്ന്തിയാ ഉസ്ളാന്റദ..?“

കണ്ണായികിള അകാളുന്റയ ചിരിക്കുന ീു ം പിന്റനകും.

“വളര്ന്ത്തുീിനീാകി ൈതവിക്കുനളിലും യലലത് ീയുഷയയാകി ീരിക്കുനളലലല…?”
 
്ന്റെ ന്റചാദയത്തിള ്യിക്ക് ളന്റന അഭിീായം ലളാനി. 

“ശരികാ ഫ. പന്റക്ഷ, ഈ വതക്ഷണന്റത്ത ഭാരയകും ീക്കളും അംനതകരിക്കുലീാ..?”

അകാ‍ വിയായുള ഓ ഭാവീിലല.

“ളതര്ന്ചകാകും. അവരും ആരകനഹിക്കുനത് ഒരുീിചുള ഓ ൈതവിളീാ ഫ.”

അകാ‍ ന്റപാട്ടിചിരിചു.

“അത് ആലപക്ഷികീലലല…സുഹിന്റത്ത….? ഭാരയക്കാകാലും ീക്ക‍ക്കാകാലും
രകപാകത്തിന്റെ സവാധതയം ന്റകാണ്ട് ലളാനുന ഒരു ളരം രകഭീം ീാരകളീാണത്.
കുവളവത്തിന്റെ ഉ‍ലരകപരണകളിള ശരതരളാപത്തിന്റെ ന്റപാള ഓലുകളിള വികാരത്തിന്റെ
അര്ന്തീിലലാത്ത ളതരുീായങ്ങളാണത് ഭാരയക്ക്. വര്ന്ണ്ണാഭീാക ആദത്ാദത്തിന്റെ
യാളുകളിള യാന്റളന്റക കുറിച് ചിന്തിക്കാ പാകന്റപയാത്ത ീയസ്സിന്റെ ചാപലയങ്ങളും
ഇഷ്ടങ്ങളുീാ ഫ കുട്ടിക‍ക്കത്……“

“ ആകിലക്കാന്റട്ട….!! രകപാകായുസാരികായ് അളാത് സീകത്ത് ലളാനുന
വികാരങ്ങ‍ക്കും വിചാരങ്ങ‍ക്കും ആരകനഹങ്ങ‍ക്കുീയുസരിച് ൈതവിക്കുകകും
അളിന്റല ലകവലന്റീങ്കിള ലകവലീാക സു ങ്ങ‍ ആസവദിക്കുകകും ന്റചപ്പുകകന്റലല
കഥാര്ന്തൈതവിളം….?”

ഉണ്ട്, ഈ ഉത്തരത്തിള അകാ‍ ന്റളന്റലലാന് ലളാറ്ിട്ടുണ്ട്. അല്പലയരം ന്റീൌയീാകി
ഇരുനളും അളാവാം. ്നാലും അകാളുന്റയ ീു കാന്തിക്ക് ഒരു ലകാട്ടവും ഇലല.
അത് പൂര്ന്ണ്ണചരകരനെ ന്റയ ലപാന്റല ളിളങ്ങി യില്ക്കുനു.

“ശരി. അലപാ‍ ളാങ്ക‍ സംളിപ്ളയാ ഫ. ളാങ്കളുന്റയ കുയുംബവും….!!”
 
“അന്റളന്റകന് ഉറപിച് പറകാം. “ 

അല്പലയരന്റത്ത ന്റീൌയത്തിന് ലശഷം ഞാ ളന്റനകാ ഫ വതണ്ടും ളുയങ്ങികത്.
സംസാരിച് ന്റകാണ്ട് വണ്ടിലകായിക്കുലപാ‍ ഉറക്കം വരുന രകപശ്യവുീിലല.
്ീിലററ്്സ് ലറാഡ്ിലൂന്റയകാ ഫ വാഹയം ഇലപാ‍ ്യിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുനത്.
ലറാഡ്ിയിരുവശവും യിലാവും ീഞ്ഞും ഇയകലര്ന്ന ീരുഭൂീി
വികാരവിവശകാന്റീാരു ീിസ്റിന്റപണ്ണിന്റയ ലപാന്റല ീലര്ന്ന് കിയക്കുനു.

“ നളകാലന്റത്ത കുറിച് സംളിപ്ളിന്റപയായാവുനത് ഒരു ീഹാഭാനയീാ ഫ. ീറിച് ,
കഴിഞ്ഞളിന്റയ പറ്ി വയാകുലന്റപട്ട് ശിഷ്ടകാലം ൈതവിച് ളതര്ന്ലക്കണ്ടി വരുനത്
ഭൂീികിള ളന്റന യരകം ലഭിചളിയു ളുലയവും. കണക്ക് കൂട്ടലുക‍ പിഴയ്ക്കുനത്
ക്ഷകകാലത്തിന്റെ ളരിശുയിലങ്ങളിള വിളയ്ക്കാ വിത്തും ന്റകാപ്പാ കളിരുീിലലാന്റള
വരുലപാളാ ഫ…..”

“ളാങ്ക‍ യനാകി സംസാരിക്കുനു….!! ഒരു ദാര്ന്ശയികന്റയ ലപാന്റല….!”
അത് പറഞ്ഞ് അകാന്റള ലയാക്കുലപാ‍ അകാ‍ ളികഞ്ഞ ഏകാരകനളലകാന്റയ
പുറലത്തക്ക് ലയാക്കികിരിക്കുകകാകിരുനു.

“ ഉസ്ളാദ് പറഞ്ഞളിള ശരികിലലാന്റളകിലല. ്നാള ്ലലാ ശരികളും
്ലലാവരിലലക്കും സനിലവശിക്കണന്റീനിലലലലലാ…?”

്ന്ത് ന്റകാണ്ട് യലല ഭാഷകിള ളയിക്കും സംസാരിച് കൂയാ ്നാകിരുനു ഇരകളകും
പറഞ്ഞലപാ‍ ്ന്റെ ചിന്ത.
 
അകാ‍ പുഞ്ചിരിലകാന്റയ ്ന്റനത്തന്റന ലയാക്കികിരിക്കുകകാകിരുനു. ളുയര്ന്നും
രകപളതക്ഷിക്കുനത് ലപാന്റല.

“ഇലല ഉസ്ളാലദ….., ്ന്റെ ഭാരയകും ്ന്റെ ീക്കളും ്ന്റന ളള ഓിപറകിലല. അവര്ന്ക്ക്
ഞാ യളകിക അളവിലലാത്ത സ്ലയഹം അവര്ന് ീയസ്സിലാക്കാളിരിക്കിലല…”

“ ഊം….!! ഒരു ൈതവിളത്തിന്റെ ആന്റകത്തുക സംളിപ്ളി ്ന വാക്കിന്റലാളുക്കാ
കഴികുനുന്റവങ്കിള ആ ൈതവിളം ധയയീാ ഫ…”

“ അള ഹംദുലിലലാഹ്….!!! പരീകാരുണികയാക റബ്ബിന് സ്ളുളി…”

്യിക്കലപാ‍ അങ്ങന്റയ പറകായാ ഫ ലളാനികത്. അത് ലകട്ടലപാ‍ അകാളുന്റയ
ീു ം കൂയുളള ലരകപാൈവലീാകുനത് കണ്ണായികിലൂന്റയ ്യിക്ക് കാണാം. ഇകാ‍
സിദ്ധന്റയാനുീാകിരിക്കിന്റലലങ്കിലും ്ന്റന്താന്റക്കലകാ സവിലശഷളക‍ക്ക് ഉയീകാന്റണന്
ീയസ്സ് പറഞ്ഞു.

“്ന്റന്തങ്കിലും കരുളി ന്റവചിട്ടുലണ്ടാ…. സ്ലയഹീുള ഓ ീക്ക‍ക്കും ഭാരയക്കും
ലവണ്ടി….? “
 
അകാ‍ പിന്റനകും ബാങ്ക് ബാല സിന്റെ ലകാളങ്ങളിലലക്കാ ഫ കാരകള. 

“ഇത് വന്റര ഞാ അദ്ധവായിചളും ്ന്റെ ഹിദകവും ഞായവര്ന്ക്ക് ന്റകായുത്തു.
സ്ലയഹം ്ന്റന പഠിപിച പാഠങ്ങ‍ ഞായവര്ന്ക്ക് പകര്ന്ന് ന്റകായുത്തിട്ടുണ്ട്……..
ഞായിലലാത്ത കാലത്ത്…..”

“അന്റള….! അങ്ങന്റയന്റകാരു കാലന്റത്ത കുറിച് ചിന്തിചിട്ടുലണ്ടാ…? “

അകാ‍ ആലവശലത്താന്റയ ്ന്റെ സംസാരത്തിയിയക്ക് കകറി ലചാദിചു. ഇലപാ‍
ശബ്ദീിലലാളാകത് ്യിക്കാ ഫ. അറികാന്റളന്റകന്തിലയാ കണ്ണുക‍ യിറഞ്ഞു.

ീായസിക വളര്ന്ചകിലലാത്ത ീകലയകും ളാന്റഴകുള ഓ ന്റപണ്മക്കലളകും കൂട്ടി ്ന്റെ
പാവം ഭാരയ ്ന്ത് ന്റചപ്പും., ്ങ്ങന്റയ ൈതവിക്കും… ്ന് ഒറ്ക്കാവുന
യിീിഷങ്ങളിന്റലലലാം ചിന്തിച് ലവദയിക്കാറുണ്ട്. ലളങ്ങിക്കരകാറുീുണ്ട്. ഇനിളാ..
ലയരിന്റട്ടാരാ‍ അലള ലചാദയം ആവര്ന്ത്തിക്കുനു.

ൈതവിക്കണം. ീരുഭൂീി ഉഷ്ണിച് വികര്ന്ക്കുലപാ‍ ഒപം കരഞ്ഞും
ളണുത്തുറകുലപാ‍ ചിരിചും ഇയികുള ഓ കാലം ഒറ്ക്ക് കഴികണം. ഇലലായ്ീകിലും
വലലായ്ീകിലും ഉള ഓത് കഴിച് അളയാദത്ാദലത്താന്റയ പിനിട്ട യലല യാളുകന്റള
ളാലലാലിച് ഇയികുള ഓ കാലം ഒറ്ക്ക് കഴികണം. ഞായത ഭൂീു ത്ത് ഇലലാത്ത
കാലത്ത് ഒനിയു ലവണ്ടികും ്ന്റെ രകപികന്റപട്ട ീക്കളും ഭാരയകും ആരുന്റയ ീുനിലും
ജക യതട്ടരുത്.
 
“ ശരികാ ഫ ഉസ്ളാലദ…! അങ്ങന്റയന്റകാരു കാലന്റത്ത പറ്ി ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അളിന്റെ 
ഭാനീാ ഫ ഈ ഒറ്ന്റപയള…”

“ ഇലപാ‍ ളാങ്ക‍ ീുപ് പറഞ്ഞ “ സംളിപ്ളികിള “ ഒരു യയൂയള
അയുഭവന്റപയുനുന്റണ്ടാ…? “

അകാ‍ ഉറന്റക്ക ചിരിചു. അല്പം യതരസം ലളാനികത് ീയസ്സിള ഒളുക്കി.

“ ഒരിക്കലുീിലല; ഇരകളകും കൂയി ന്റചപ്പായാകാള ീരണത്തിലും സംളിപ്ളികുണ്ടാവും…”
7
അകാ‍ യിശ്ശബ്ദയാകി ്ന്റന രകശദ്ധിക്കുകകാ ഫ. പളിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിള വതണ്ടുീകാ‍
ലചാദിചു. “ കയങ്ങ‍ ്ന്റന്തങ്കിലും….? “

“ഉണ്ട്..!! ഒരു വലിക കയം ബാക്കികുണ്ട്…!! “

ഒരു ന്റയയുവതര്ന്ലപാന്റയ അത് പറകുലപാ‍ ്ന്റെ ശബ്ദം ഇയറുനത് ഞായറിഞ്ഞു.
അകാ‍ ആകാംക്ഷലകാന്റയ ്ന്റന ലയാക്കുനത് കണ്ണായികിലൂന്റയ ഞാ കണ്ടു.
 
“ ്ന്റെ ീകലയാട്…!! ബുദ്ധിവളര്ന്ചകിലലാത്ത ്ന്റെ ീകലയാട്….!! 

അലലാഹു അവന് യളകിക ജവകലയം ളിരിചറികാന്റള ഞായവന്റയ ഒരുപാട്
ലരകദാഹിചിട്ടുണ്ട്….. , യിരാശകും ദുഃ വും ്ലലാം ലചര്ന്ന് അയക്കായാവാത്ത
ലദഷയീാകി പരിണീിക്കുലപാ‍ ശരിന്റക്കാന് കരകാ ലപാലുീറികാത്ത ്ന്റെ
ന്റപാനുലീാന്റയ ഞാ ഉപരകദവിചിട്ടുണ്ട്…..”

ക ഫഠീിയറി, കണ്ണ് യിറഞ്ഞ് വാക്കുക‍ പാളി വഴികിള ീുറിഞ്ഞു. കാറിന്റെ ലവനം
കുറചു. യിഷയു ്യുത്ത് കണ്ണ് ളുയചു.

്ന്റന സീാധായിപിക്കാന്റയലനാണം അകാ‍ പറഞ്ഞു. “ അത് സാധാരണ നളികിള
ശിക്ഷിക്കലലലല…..?”

“ അലല…!!! “ അല്പം ഉചത്തിലാണത് പറഞ്ഞത്.

“അലല; ശിക്ഷകലല. ലരകദാഹം ്ന പദം ീാരകളലീ അളിയു ലചരൂ.”

ചങ്ക് ളിങ്ങി ലവദയിക്കാ ളുയങ്ങി. ന്റപാട്ടിക്കരഞ്ഞിന്റലലങ്കിള ഹിദകം ളന്റന യിലചു
ലപാകാന്റീന അവസ്ഥ.

“ ്ന്റെ ീകലയായുള ഓ ബാധയള. ഇയികുള ഓ കാലം അവന്റയ ആലവാളം
സ്ലയഹിക്കണം, അവന്റെ കുറവുക‍ക്ക് ഞാ കൂട്ടാവണം….!! “

“സീകീാ ഫ രകപശ്യം…!! “

കണ്ണായികിള ഞങ്ങ‍ ീു ാീു ം ലയാക്കി
 
“സീകായുസാരികായ് ന്റചലപ്പണ്ടത് ീയുഷയര്ന് പലലപാഴും ന്റചപ്പിലല. ന്റചപ്പാ 
ആരകനഹിക്കുലപാ‍ സീകവും ഉണ്ടാവിലല. ബാധയളക‍ ളതര്ന്ത്ത് കയന് ലപാകാ
ആര്ന്ക്കാ ഫ കഴികുക. സ്ലയഹത്തിന്റെ കയങ്ങ‍ പിന്റനകും ബാക്കികുണ്ടാവും….”

അഭുളലത്താന്റയ അകാളുന്റയ വാക്കുക‍ക്ക് കാത് ന്റകായുത്തു.

“യ്‍ ഇരകള ലയരം സംസാരിചു. അറികാ ആരകനഹീുണ്ട്. ആരാ ഫ ളാങ്ക‍..?”

“ആര് ്നളിലലല; ളാങ്കലളാട് ്ങ്ങന്റയ വര്ന്ത്തിക്കുനു ്നളിലാ ഫ ളാങ്ക‍ ്ന്റന
ളിരിചറികുക….. ഈ കാരകള അവസായിക്കുലപാ‍ യ്‍ പരസ്പരം കൂയുളള
അറികും. അത് ലപാന്റര….? “

“ആവന്റട്ട… “

ഒരു ചിരികിലൂന്റയ അകാളും സ്ളം പങ്ക് ന്റവചു.
 
“ീയസ്സ് പറകുനു. കുറഞ്ഞ സീകത്തിയുള ഓിള ഒരു പാട് ന്റചപ്പായുന്റണ്ടന്. ചിലലപാ‍
ലളാനും ളിരക്കിട്ട ഒരു കാരകളകുന്റയ ഒരുക്കത്തിലാന്റണന്. ീക്കളുന്റയ പഠയം…
വിവാഹം…. അങ്ങന്റയ പളളും…..!! ീയക്കണക്കുകളുന്റയ ലലാകത്താ ഫ പലലപാഴും…..
പന്റക്ഷ ചിന്തകന്റളലലാം ന്റചന് യിളക്കുക ഒയുങ്ങാത്ത രകപവാസത്തിന്റെ
ഉഷ്ണകൂയാരങ്ങളിലാ ഫ…, അയന്തീാക ീരുഭൂീികുന്റയ അറ്ം ലളയികുള ഓ യയത്തം….,
അയുക്കും ലളാറും ആകാശസതീക‍ അകനു ലപാകുന ഒരു കാരകള. .....’

പിന്റനകുന്റീന്റന്താന്റക്കലകാ ഞാ പറഞ്ഞു ന്റകാണ്ടിരുനു. പിനിള യിന് അകാളുന്റയ
ീൂളലലാ സംസാരലീാ ലക‍ക്കായുണ്ടാകിരുനിലല. കണ്ണായികിള അകാ‍ ഉണ്ട്.
കൂയുളള രകപലശാഭിളീാക ീു ലത്താന്റയ.

അല്പം വിഷാദലത്താന്റയ അകാ‍ ലചാദിചു.

“യ്ുന്റയ ലക്ഷയം ്ത്താറാകി അന്റലല…? “

“ഇലല; ഇയികും ഒനര ീണിക്കൂന്ററങ്കിലും വണ്ടി ്യണം… ! ഞായധികം സ്പതഡ്ിലലല
്യിക്കുനത്…”

“ഇലല സുഹിന്റത്ത. യ്ുന്റയ ലവനാലവനങ്ങ‍ക്കലല രകപാധായയം. യ്ന്റള ്യിക്കുനവന്റെ
ലവനീാ ഫ ീു യം…..”
 
അകാ‍ സതറ്ിള ഒന് യിവര്ന്നിരുനു. 

“ക്ഷീിക്കുക. യീുക്ക് കാരകള അവസായിപിലക്കണ്ടികിരിക്കുനു. “

കയുപീുള ഓ ശബ്ദത്തിലാ ഫ അകാളുന്റയ വാക്കുക‍. ്ന്താണികാ‍ക്ക് ഇങ്ങന്റയന്റകാരു
ഭാവീാറ്ം...!! ഇരകളകും യലല വര്ന്ത്തീായങ്ങ‍ പറഞ്ഞ് കൂന്റയ സഞ്ചരിച
ഇകാ‍ക്കിന്റളന്ത് പറ്ി റലബ്ബ….?

ഇയക്കിന്റയ അങ്ങുീിങ്ങും പാകുന ചില വാഹയങ്ങളലലാന്റള ഈ വിൈയളകിള ഒരു
ീയുഷയക്കുഞ്ഞ് ലപാലുീിലല. അല്പം ഭകം ലളാനാളിരുനിലല. ജധരയം സംഭരിച്
പറഞ്ഞു.

“ഇലലലന…. അബുദാബിക്ക് ഇയികും ദൂരീുണ്ട്. “

“അബുദാബികിലലക്കുള ഓ ദൂരം സഞ്ചാരലവനത്തിന്റയാത്ത് കൂയികും
കുറഞ്ഞുീിരിക്കും…. !! ഞാ പറഞ്ഞത് യ്ുന്റയ കാരകളന്റക പറ്ികാ ഫ. അത്
അവസായിക്കാ ഇയി അധികം ദൂരീിലല..”

കാര്ന്ക്കശയലത്താന്റയകുള ഓ അകാളുന്റയ ീറുപയി ളതന്റര ഇഷ്ടന്റപട്ടിലല.

“ ളാങ്ക‍ക്ക് ലവണന്റീങ്കിള ഇവിന്റയ ഇറങ്ങാന്റീനലലാന്റള ്ന്റെ കാരകളകുന്റയ
ദൂരീളക്കുനത് യിങ്ങളാലണാ… ?“
 
അല്പം പരുഷീാകി ളന്റനകാണത് ലചാദിചത്. ീറുപയിക്ക് ലവണ്ടി കണ്ണായികിള 
ലയാക്കികലപാ‍ അളിള അകാളുന്റയ രകപളിരൂപം ഇലലാകിരുനു..!

ഭകാശങ്കക‍ ീൂലം കണ്ണിള ഇരുട്ട് കകറുനത് ലപാന്റല. യയുക്കലത്താന്റയ ളിരിഞ്ഞ്
ലയാക്കുലപാ‍ പി സതറ്ിള അകാളിലലാകിരുനു. ന്റഞട്ടലിള യിന് ീുിീാവുനളിയു
ീു പ് ഒരു വലിക ശബ്ദം ീാരകളം കാളുകളിലലചു. വിസ്ലഫായയത്തിയു ീു പ്
യാവിള യിന് ന്റളറിച് വതണത് രലണ്ട രണ്ട് വാക്കുക‍ ീാരകളം. ......
9

കാ…. അലലാഹ്…..!! ന്ന്ററ്….ീക്ക‍…..!!!

ലീനങ്ങന്റള ന്റളാട്ട്ന്റളാട്ട് ഞായുണ്ട്. ്യിക്കിലപാ‍ ്ലലാം കാണാം.

ന്റളലങ്ങാലക‍ക്കിയകിലൂന്റയ ഉറങ്ങിക്കിയക്കുന ്ന്റെ വതട്….

വതട്ടിള പുളച് കിയനുറങ്ങുന ്ന്റെ രകപികന്റപട്ട ീക്ക‍…, ്ന്റെ വരവ് കാത്ത്
സവപയം കണ്ടുറങ്ങുന ഭാരയ…..്ലലാം കാണാം…
 
സ്രകയതജറ്്ലറ്് ലപാളിള ഇയിച് ളകര്ന്ന് കിയക്കുന ്ന്റെ കാറ്. സതറ്ിള യിന് 
ന്റളറിച് റലളാര്ന്ീാറ്ിള കിയക്കുന ആ ന്റീാജബള ലഫാണ്‍ ഒന്റനയുക്കായാന്റകങ്കിള……!!

പഞ്ഞിന്റക്കട്ടുക‍ ലപാലുള ഓ ഈ ന്റവള ഓിലീനങ്ങ‍ക്കിയകിലും അകാ‍ ്ന്റന
ീുറുക്കി പിയിചിരിക്കുകകാ ഫ.

Comments

സംവാദത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം

പേര് *

ഇ-മെയില്‍ വിലാസം*

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ഇവിടെ മംഗ്ളീഷില്‍ എഴുതാം ...Ctrl+G അമര്‍ത്തി ഭാഷ മാറ്റാം ...

Verification Code